Köpvillkor

Villkor vid betalning av båtplats i Kyrkosunds Fiskehamn Sydkoster

Villkor som anges nedan gäller mellan Kyrkosunds hamn och den som själv eller genom annan person betalar hamnavgift. Betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Kyrkosund”, ”Vi” eller ”Kyrkosunds Fiskhamnsförening u.p.a”.
Betalningen gäller hyra av båtplats i Kyrkosunds Fiskehamn, Sydkoster och tillgång till el.
Alla priser som anges på hemsidan är i SEK inkl. mervärdesskatt (moms).

Betalning

För att betala hamnavgiften på webbsida kyrkosund.kosterhamn.se krävs att kunden är 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av hamnavgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller Swish. I priset ingår hyra av båtplats, samt eventuell tilläggstjänst av elektricitet (6-16 ampere). Observera att betalningen avser båtplats från klockan 12:00 till 12:00 påföljande dag, vänligen respektera tiderna. Vid betalning skall alltid båtens verkliga storlek anges!

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av bekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall hamnens personal kontaktas snarast efter mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Ångerrätt och Returrätt

Om kunden erlagt hamnavgift och sedan ångrar sig, skall kunden snarast kontakta hamnen via e-post. Returrätt och ångerrätten omfattar inte redan utnyttjad hamnplats eller elström. Reklamation, fel och klagomål på köpet skall framföras till hamnens personal snarast möjligt

Ansvar för egendom/vållande av skada

Vi ansvarar ej för kvarglömda saker eller skador som vållas av utomstående.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs datapolicy. Se hamnsystem.se

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden och Kyrkosunds Fiskehamnsförening u.p.a. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
• Villkoren i detta dokument ej uppfylls.
• Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i hamnområdet.
• Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i hamnområdet.
Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från hamnområdet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd komma att krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan vi häva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Vi är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av tjänsten/vistelsen.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS

Denna sida, tillsammans med de handlingar som anges på det, talar om villkoren för användning av vår hemsida kyrkosund.kosterhamn.se. Genom att använda vår hemsida, accepterar du dessa köpvillkor.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss.

Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats utvecklas regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet, och kan ändra i innehållet. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material

Information om oss

Kyrkosunds Fiskehamnsförening u.p.a. Org.nr: 755900-0604

Kyrkosunds Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email:lenasager@outlook.com
Org.nr: 755900-0604
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se